Onze algemene voorwaarden

Duidelijk en transparant. Wel zo fair!

a. De overeenkomst kan alleen tot stand komen;
1/ door een geschrift, opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn en door hen ondertekend
2/ door een met een offerte overeenstemmende bestelling, d.w.z. de aanvaarding door de klant, binnen de termijn en zonder voorbehoud, van een door Calvet gedane offerte.
b. Onze offertes gedaan zonder optietermijnen zonder vermelding dat ze vrijblijvend zijn, blijven één maand geldig.
c. Calvet is alleen dan geldig vertegenwoordigd voor de rechtshandelingen, indien zij door één gevolmachtigde ondertekend zijn.
d. De inhoud van de overeenkomst bestaat uit :
1/bijzondere voorwaarden
en
2/onderhavige algemene voorwaarden, die van toepassing zijn voor zover zij niet met de bijzondere voorwaarden in strijd zijn.
e. De algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant maken alleen dan deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover Calvet ze uitdrukkelijk in haar bijzondere voorwaarden aanvaardde.
f. De overeenkomst wordt door het Belgisch recht geregeld.
g. De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de veiligheidsvoorschriften geldig in België op de datum van de offerte- of bij gebrek aan een offerte- op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

a. Calvet behoudt het eigendomsrecht op de verkochte goederen, totdat de klant zijn verbintenissen tegenover haar volledig is nagekomen. Tot dat ogenblik is het de klant verboden de goederen in pand te geven of verder te verkopen. Indien de niet betaalde goederen bestemd zijn om in door de klant gehuurde lokalen te worden opgesteld, zal hij Calvet hiervan voor de levering op de hoogte brengen.
b. De risico’s betreffende de verkochte goederen komen ten laste van de klant, vanaf het ogenblik waarop die goederen in de magazijnen of werkplaatsen van Calvet geïdentificeerd zijn. Het transport gebeurt derhalve op risico van de klant, en dit zelfs indien de bijzondere voorwaarden bepalen dat de transportkosten ten laste van Calvet vallen, zoals bv. bij een verkoop ‘franco’.

a. De prijzen zijn nettoprijzen, exclusief BTW, voor leveranties afgehaald in onze magazijnen of werkplaatsen, verpakking niet inbegrepen.
b. Voor ingevoerde goederen wordt de prijs berekend op basis van de koers van de munt van het land van herkomst op de datum van de levering.

a. De betalingen moeten contant gebeuren, netto, zonder kosten, ten zetel van Calvet. Het trekken van een wissel of het aanvaarden van waardepapieren als betaling brengt geen novatie mee, en de voorwaarden van de overeenkomst blijven dus van toepassing.
b. Indien de bijzondere voorwaarden de mogelijkheid voorzien om in termijnen te betalen en indien de klant één der termijnen niet naleeft, verliest hij het voordeel van de gespreide betaling en wordt de volledige prijs opeisbaar.
c. Vanaf de voorvermelde vervaldag zal in geval van wanbetaling van rechtswege een nalatigheidsrente verschuldigd zijn, gelijk aan 1% per maand. Iedere maand die begonnen is wordt als een volledige maand beschouwd. Daarenboven zullen de bedragen die op de 15e kalenderdag volgend op het versturen van een aanmaning nog steeds niet betaald zijn, verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50,00 EUR.

a. Indien blijkt dat het krediet van de klant geschokt is, heeft Calvet het recht van hem waarborgen te eisen, zelfs wanneer die in de overeenkomst niet voorzien zijn, indien de klant die waarborgen niet kan bezorgen, zal Calvet de overeenkomst mogen ontbinden.
b. Bij gebrek aan betaling één maand na de vervaldag, zelfs indien het om een deelbedrag gaat, zal de verkoop van rechtswege ontbonden zijn door eenvoudige betekening per aangetekend schrijven, en dit zonder voorafgaande aanmaning. Calvet zal haar leveranties kunnen terugnemen onverminderd haar recht op schadevergoeding.

a. Indien blijkt dat het krediet van de klant a. In de bijzondere voorwaarden kan bedongen worden dat de leveringstermijn een strikt karakter heeft of een essentiële voorwaarde van de overeenkomst is. Bij gebrek aan een dergelijk beding, heeft de leveringstermijn slechts een benaderend karakter en kan een overschrijding ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding aan de klant.
b. Elk geval van overmacht en elke omstandigheid die Calvet redelijkerwijs bij het opmaken van de offerte of de totstandkoming van de overeenkomst niet kan voorzien, brengt mee dat de leveringstermijn op een passende wijze verlengd wordt.
c. De leveringstermijn wordt als nageleefd beschouwd
1/voor leveringen zonder indienststelling : indien de goederen onze fabriek of magazijn binnen die termijn verlaten hebben
2/voor leveringen met indienststelling : indien zij binnen de leveringstermijn geëindigd is
d. Indien de levering vertraging oploopt ten gevolge van een feit dat zich voordoet bij de klant, en welke ook de oorzaak van dit feit moge zijn, zal de klant de onder artikel 4c vermelde verwijlintresten aan Calvet verschuldigd zijn. Er zal tevens per begonnen maand een magazijntaks verschuldigd zijn, gelijk aan 0,5% van de waarde van de betrokken goederen.

a. De klant is er toe gehouden de goederen in ontvangst te nemen, zelfs indien zij zouden aanleiding geven tot een geringe klacht. Gedeeltelijke leveringen zijn toegelaten.
b. Iedere door het transport veroorzaakte schade moet aan de vervoerder worden ter kennis gebracht op de in het vervoerdocument aangeduide wijze.
c. De schade die niet aan het transport te wijten is en de zichtbare gebreken moeten, per aangetekend schrijven, aan Calvet worden ter kennis gebracht, en dit zo mogelijk onmiddellijk na de levering en in elk geval ten laatste
1/ voor leveranties zonder indienststelling of waarvan de indienststelling bij de levering gebeurt : de 7e kalenderdag na de levering
en
2/voor leveranties met een indienststelling die niet onmiddellijk bij de levering wordt uitgevoerd : de eerste arbeidsdag volgend op de indienststelling.

a. Garantie.
Calvet waarborgt de goede werking van de leveranties, in de mate dat de bijzondere voorwaarden die garantie uitdrukkelijk voorzien.
b. Verborgen gebreken.
Onverminderd de eventueel door de bijzondere voorwaarden toegekende garantie, kan Calvet alleen aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken, zoals aangeschreven in art. 1641 B.W. onder de volgende voorwaarden :
1/ de aansprakelijkheid van Calvet is beperkt tot de gebreken die vastgesteld werden ten laatste 6 maand na de datum van de overdracht der risico’s
2/ Calvet moet, onmiddellijk na vaststelling van het gebrek, schriftelijk worden op de hoogte gebracht
3/ Calvet kan naar keuze de defecte leverantie ofwel herstellen ofwel (geheel of gedeeltelijk) vervangen
4/ De aansprakelijkheidstermijn voor verborgen gebreken wordt verlengd met de tijd van de gebruiksonderbreking die het gevolg is van de herstelling of de vervanging; en dit voor de gedeelten van de goederen die ten gevolge van de onderbreking niet efficiënt konden gebruikt worden.
c. Calvet zal elke herstelling of afstelling, al of niet onder waarborg, zo snel en zo goed mogelijk uitvoeren, maar is nooit gehouden tot enige schadevergoeding voor het tijdelijk buiten gebruik zijn van de leveringen ( winstderving, productieverlies, enz. …), ook niet als op wisselstukken of technici moet gewacht worden.

a. Indien een of ander beding van deze voorwaarden onwettig zou zijn of worden, blijven alle overige clausules onverminderd van toepassing.
b. Elk geschil waartoe de overeenkomst aanleiding zou geven, zal worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Brussel.

Let’s Get in Touch

We’re interested in talking
about your business.

Dream Create Inspire

Sinds 1930 de beste in bewerkingsmachines

Calvet 2022 ©. All rights reserved. Powered by Bosswebdesign.nl